5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNXJ106-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ เกียวโต

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ เกียวโต • เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ – เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน – สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ
  • FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า