5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มี.ค. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNXWT35-XW ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ – ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง – ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ – เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ – ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ -กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101  – ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
  • ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
  • เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. WE MEET HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  2. RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3. RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน


วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง —————————-
2 ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-
หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
WE MEET HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ไทจง-ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ไทเป – จิ่วเฟิ่น – เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง RELITE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า