5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62, พ.ค. 62
เดือน
PPNZPVG04-XW ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ จูเจียเจียว

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ จูเจียเจียว • เซี่ยงไฮ้-ดิสนี่ย์แลนด์-จูเจียเจียว • เที่ยวเต็มอิ่มกับดิสนี่ย์แลนด์ แบบเต็มวัน • ชมเมืองโบราณจูเจียเจียว • ชมหาดไว่ทาน • เที่ยวชมย่านซินเทียนตี้ • เดินชมตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว • ชม STAR BUCKS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งถนนนานกิง
  •  พักดีโรงแรมระดับ 4 ดาว
  •  เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า